05 Nhân viên nam,nữ phụ bếp

05 Nhân viên nam,nữ phụ bếp

Nộp đơn cho công việc này

Thông tin nộp đơn

- Nếu chưa có cv bạn có thể tạo tại đây. Click Here
Maximum file size: 10 MB
Allowed extensions: doc zip rar